Detta gör RFSL Kronoberg

Om ossRFSL

RFSL Kronoberg bildades 1989 och är en av 30-tal självständiga avdelningar till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL. Förbundet bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Kulturellt arbete

Syften: att integrera och bejaka HBT-historia som en naturlig och accepterad del av vår kultur, att underlätta för individen att skapa sig en trygg identitet.

Medel: anordna kulturarrangemang t.ex. medlemsfester, filmvisningar, föreläsningar, teaterföreställningar, shower, konst- och andra utställningar. Tillhandahålla bra litteratur via eget bibliotek. Positivt beskriva HBT-kulturen i t.ex. medlemstidning, medverka i massmedia.

Politiskt arbete

Syften: att HBT-personers livskvalitet ökar, förändra attityder, motverka fördomar och diskriminering. Bekämpa osynliggörande och stigmatiserandet av HBT-personer.

Medel: sprida information och öka kunskapen om HBT-personers tillvaro, genomföra skolinformationer, medverka i massmedia och på utställningar. Påverka lagstiftningen, att vara öppna och synas i samhället. Skapa opinion och debatt.

Socialt arbete

Syfte: att underlätta och förbättra den personliga och sociala situationen för den enskilde HBT-personen. Stärka självkänslan och minska utanförskapet.

Medel: skapa mötesplatser och träffpunkter för HBT-personer ex. arrangera caféer, fester, pubar, driva telefon/mailjour, olika former av fritidsverksamhet, studieverksamhet mm.

Folkhälso- arbete (Hiv/STI arbete)

Syften: att sprida information och kunskaper i syfte att motverka smittspridning, dämpa omotiverad rädsla och ångest, att underlätta situationen för hiv-positiva.

Medel: information via broschyrer, affischer, medverka i media, personliga samtal och uppsökande arbete. Uppmuntra till säkrare sex, öka tillgänglighet på kondomer och glidmedel, avdramatisera och positivt beskriva sexualiteten, bejaka lusten och ansvar som detta medför. Medverka till att homo- och bisexuella skapar sig en trygg identitet och positiv självbild som t.ex. positiva förebilder, öppen gemenskap mm. Utbildning av säkrare sexinformatörer men också samarbeta med landstinget och andra aktörer.

Alla kan göra något.